Okresowe kontrole kominiarskie

Oferujemy regularne kontrole przewodów kominowych wentylacyjnych,  dymowych i spalinowych, by ocenić stan techniczny instalacji, wykryć niewidoczne nieprawidłowości oraz w przypadku ich stwierdzenia odpowiednio zadziałać.

Odbiory kominiarskie

Oferujemy wykonanie odbioru kominiarskiego budynku nowego, czy przebudowanego w celu przedłożenia dokumentów do zakończenia budowy w PINB. Bezpieczeństwo w budynku nowym lub przebudowanym zależy w głównej mierze od prawidłowego działania kominów. Mistrz kominiarstwa sprawdza stan komina w stanie surowym budynku oraz po zainstalowaniu urządzeń grzewczych. Sprawdza szczelność i drożność przewodów kominowych, zgodność wentylacji nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniach sanitarnych i tych, gdzie zainstalowano urządzenia grzewcze, stan przewodów od najniżej przyłączonego urządzenia po komin na dachu. Całość sprawdza zgodnie z projektem i wykonuje opis, w którym zamieszcza ewentualne konieczne poprawki. Warto zlecić to nam, gdyż zrobimy to rzetelnie, nie narażając nikogo na niebezpieczeństwo.

Inwentaryzacja przewodów kominowych

Inwentaryzacja przewodów kominowych wszystkich pionów znajdujących się w budynku obejmuje:

  • Sprawdzenia drożności przewodów kominowych przy pomocy „kompletu linowego’- czy nie nasuwa zastrzeżeń, prawidłowości podłączeń do przewodów kominowych.Sprawdzenie siły ciągu kominowego – ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego – czy zapewnia prawidłowe działanie podłączonych do przewodów urządzeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (przy zamkniętych i rozszczelnionych oknach z zapisem siły ciągu w m/s
  • Wskazanie projektu napraw i sposobu  uporządkowania nieprawidłowości
  • Sprawdzenie  podłączeń  w  pomieszczeniach ,  sporządzenie szkicu kominów ponad dachem wraz z opisem podłączeń, sporządzenie opinii kominiarskiej
  • Sprawdzenie, czy nie występują inne stwierdzone nieprawidłowości mogące spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,   analiza zakresu niewykonanych robót w poprzednich protokółach oraz wskazanie robót remontowych i kolejność ich wykonania w postaci wniosków i zaleceń pokontrolnych
  • Sprawdzenie pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze i trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły, co itp. czy posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym nawiewne i wywiewne
  • Sprawdzenia czy nie występują uszkodzenia przewodów kominowych na całej ich długości, kanałów, czopuchów, rur, łączników, włazów, drabin, drzwiczek kominowych, ław kominiarskich, nasad kominowych
  • Sprawdzenie czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzenia okresowych kontroli przewodów kominowych oraz urządzeń pomocniczych objętych kontrolą